Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

282/TTr-STNMT
Thẩm định Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điên Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
14/10/2019
14/10/2019
Số hiệu Trích yếu