Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

870/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị ban hành báo cáo và Kế hoạch thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
05/09/2019
05/09/2019
Số hiệu Trích yếu