Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

242/TTr-STNMT
Đề nghị điều chỉnh tổ trưởng, tổ viên Tổ chuyên viên giúp việc cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trong điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 735/QĐ-HĐBTHTTĐC ngày 31/8/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/09/2019
04/09/2019
Số hiệu Trích yếu