Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

197/BC-STNMT
Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 1473/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
30/08/2019
30/08/2019
Số hiệu Trích yếu