Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

236/TTr-STNMT
Về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/08/2019
28/08/2019
Số hiệu Trích yếu