Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

840/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
28/08/2019
28/08/2019
Số hiệu Trích yếu