Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

839/STNMT-KS
V/v cho chủ trương khảo sát thực địa , lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản than tại điểm mỏ Tìa Mùng, xã Nong U huyện ĐB Đông tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
28/08/2019
28/08/2019
Số hiệu Trích yếu