Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

834/STNMT-MT
V/v góp ý định mức hỗ trợ đối với các loại hạng mục công trình xử lý nước thải và xử lý rác thải sinh hoạt theo nghị định 57/2018/NĐ-CO ngày 17/4/2018 của CP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
27/08/2019
27/08/2019
Số hiệu Trích yếu