Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

830/STNMT-KS
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo lần chỉ thị thay thế chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của TTCP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
26/08/2019
26/08/2019
Số hiệu Trích yếu