Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

189/BC-STNMT
Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung PA, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ TĐC cho người sử dụng đất... tổ 18 P Him Lam (điểm TĐC bản phiêng Bua đợt 11)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
21/08/2019
21/08/2019
Số hiệu Trích yếu