Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

184/BC-STNMT
Đánh giá việc thực hiện quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
15/08/2019
15/08/2019
Số hiệu Trích yếu