Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

225/TTr-STNMT
Về việc thu hồi và giao đất để triển khai thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
16/08/2019
16/08/2019
Số hiệu Trích yếu