Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

795/STNMT-MT
V/v Tham gia góp ý dự thảo thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và MT về quản lý chất thải nguy hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
14/08/2019
14/08/2019
Số hiệu Trích yếu