Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2312/UBND-KTN
V/v Tham mưu nội dung góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
07/08/2019
07/08/2019
Số hiệu Trích yếu