Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

775/STNMT-QLĐĐ
Về việc điểu chỉnh giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2019 cho huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
06/08/2019
06/08/2019
Số hiệu Trích yếu