Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

749/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
31/07/2019
31/07/2019
Số hiệu Trích yếu