Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

181/QĐ-STNMT
V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp + thiết bị bao bị gồm chi phí XD +TB+HMC thuộc dự án di chuyển Hạ tầng khung....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
30/07/2019
30/07/2019
Số hiệu Trích yếu