Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

730/STNMT-KHTC
V/v giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở khu C13 P Tân Thanh TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
29/07/2019
29/07/2019
Số hiệu Trích yếu