Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

731/STNMT-KHTC
Báo cáo nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án thành phần của đề án 79 điểm bản Mường Toong giai đoạn 2016-2020
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
29/07/2019
29/07/2019
Số hiệu Trích yếu