Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

713/STNMT-QLĐĐ
Về việc đề nghị thẩm định Dự thảo Quyết định quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích tối thiểu được tách thửa và mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài...
Văn bản sở
Công văn
24/07/2019
24/07/2019
Số hiệu Trích yếu