Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

710/CV-STNMT
V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo KH triển khai thực hiện Quyết định số 252/QĐ-TTg của TTCP về phê duyệt đề án tăng cường Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới giai đoạn 2019-2021
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
24/07/2019
24/07/2019
Số hiệu Trích yếu