Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

152/BC-STNMT
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
09/07/2019
09/07/2019
Số hiệu Trích yếu