Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

637/KH-STNMT
Thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành TW đảng, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công dân vận trong tình mới
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
05/07/2019
05/07/2019
Số hiệu Trích yếu