Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

638/KH-STNMT
Thực hiện Kết luận số 09/2019/ND-CP ngày 24/1/2019 của CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
05/07/2019
05/07/2019
Số hiệu Trích yếu