Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

162/QĐ-STNMT
V/v cử viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung: Nguyễn Minh Nguyệt
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
28/06/2019
28/06/2019
Số hiệu Trích yếu