Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

602/STNMT-KS
V/v lấy ý kiến tham gia chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản than tại điểm mỏ Tìa Mùng xã Nong U huyện ĐBĐ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu