Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

599/CV-STNMT
V/v góp ý thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
27/06/2019
27/06/2019
Số hiệu Trích yếu