Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

46/BC-ĐB
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 5/8/2014 của BCH Đảng bộ dân chính đảng về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ cơ sở
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
25/06/2019
25/06/2019
Số hiệu Trích yếu