Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1814/UBND-KTN
V/v cung cấp thông tin xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
20/06/2019
20/06/2019
Số hiệu Trích yếu