Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

557/STNMT-KHTC
Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Điện biên quản lý
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
13/06/2019
13/06/2019
Số hiệu Trích yếu