Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

537/STNMT-KHTC
Giải trình ý kiến tham gia ý kiến thẩm định TK-BVTC và dự ttoán xây dựng công trinmhf ĐTXD cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sư dụng đất ở Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ
Văn bản sở
Công văn
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu