Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

532/GM-STNMT
Thống nhất nội dung tham mưu cho UBND tỉnh về lựa chọn vị trí, địa điểm trụ sở xây dựng trụ sở Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Điện Biên và tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/06/2019
10/06/2019
Số hiệu Trích yếu