Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

525/KH-STNMT
Kê hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ v/v phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
07/06/2019
07/06/2019
Số hiệu Trích yếu