Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

517/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến về hồ sơ ứng vốn Quỹ phát triển đất để Đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở, phơngf Him Lam thành phố ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu