Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

521/STNMT-KHTC
báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
06/06/2019
06/06/2019
Số hiệu Trích yếu