Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

119/BC-STNMT
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
03/06/2019
03/06/2019
Số hiệu Trích yếu