Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

505/STNMT-QLĐĐ
V/v lấy ý kiến tham gia báo cáo, kế hoạch thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
31/05/2019
31/05/2019
Số hiệu Trích yếu