Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1560/UBND-KTN
Triển khai thực hiện Văn bản số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/5/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3)
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
30/05/2019
30/05/2019
Số hiệu Trích yếu