Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

501/STNMT-KS
V/v xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch, khai thác, tận dụng đá làm VLXD trong diện tích dưn án xây dựng công trình
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
31/05/2019
31/05/2019
Số hiệu Trích yếu