Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

485/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện, xã lĩnh vực tư pháp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
27/05/2019
27/05/2019
Số hiệu Trích yếu