Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1468/UBND-KSTT
Về việc phân công chủ trì, phụ trách đối với các lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC và trách nhiệm của tập thể, cá nhân với kết quả CCHC
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
24/05/2019
24/05/2019
Số hiệu Trích yếu