Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

19/2019/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu