Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

129/TTr-STNMT
V/v thẩm định và trình phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ, đánh giá khí hậu tỉnh ĐB thuộc hợp phần biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
21/05/2019
21/05/2019
Số hiệu Trích yếu