Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

88/GM-UBND
Mời dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu