Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

462/STNMT-CNTTTNMT
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới và một số văn bản chỉ đạo của TTCP về thông tin đối ngoại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
20/05/2019
20/05/2019
Số hiệu Trích yếu