Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

452/STNMT-MT
V/v xác nhận khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị, KH khai thác đá làm VLXDTT trọng diện tích khu phụ trợ, lán trại thuộc dự án thủy điện Mùn Chung
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu