Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

453/STNMT-TNN
V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng chống thiên tai, luật đê điều
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu