Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1344/UBND-NC
báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiểu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
15/05/2019
15/05/2019
Số hiệu Trích yếu