Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1333/UBND-KT
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
14/05/2019
14/05/2019
Số hiệu Trích yếu