Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

225/BC-VPUB
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và phần mềm gửi nhận văn bản điện tử
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
10/05/2019
10/05/2019
Số hiệu Trích yếu